ការវាយតម្លៃបច្ចេកទេសលឿននិងដកស្រង់លឿនជាងមុន។ សូមស្វាគមន៍ក្នុងការសាកសួរនិងពិភាក្សាអំពីដំណើរការនេះ។

ទាញយក

  • ទម្រង់ផ្សំអាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូម (១)
  • ទម្រង់ផ្សំអាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូម (២)
  • ទម្រង់ផ្សំអាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូម (៣)
  • ឧបករណ៍កម្តៅអាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូម
  • ឧបករណ៍កម្តៅអាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូម -១១-៨០ ម៉ូដែល
  • ឧបករណ៍កម្តៅអាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូម - ១០០-២០០ មីលី (២)
  • ឧបករណ៍កម្តៅអាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូម - ១០០-២០០ ម៉ែអឹមអេ (១)